புலம்பெயர்ந்து கலிஃபோர்னியாவில் வாழும் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழியையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் கற்றுத்தர ஆரம்பிக்கப்பட்ட, கலிஃபோர்னியா தமிழ்க் கழகம் இப்பொழுது உலகமுழுதும் பரவி, உலகத் தமிழ்க்கல்விக் கழகம் எனச் செயல்பட்டு வருகிறது.

ITA Logo

California Tamil Academy founded to teach Tamil language and Tamil culture to diaspora Tamil children in California is now spread all over the world as International Tamil Academy


img

Grade Name changes

      In an attempt to align our ITA school system with the general education system, we are changing the names of the grade levels at ITA from the coming school year 2020-2021.

We are making every attempt to make this transition as smooth as possible. For the coming school year, books will have the new grade levels reflected on the covers. Since we have been using the current system for several years now, the changes may not be reflected in all places in our books, lesson plans, website etc all at once. We are working towards that but as always please do let us know if you notice any errors caused by these changes (ITA Curriculum Planning Team: cpt@catamilacademy.org) and we will do our best to address that as soon as possible. We appreciate your support and encouragement with this transition.

Age Until 2019 - 2020 From 2020 - 2021
3 Preschool 1 Preschool 1 (மழலை 1 )
4 Preschool 2 Preschool 2 (மழலை 2 )
5 Basic 1 Kindergarten (KG) (அடிப்படை நிலை)
7 Advanced Basic Advanced KG (உயர் அடிப்படை நிலை)
(Kindergarten & Grade 1 combined)
Basic 2 Grade 1 (வகுப்பு 1)
7 Grade 1 Grade 2 (வகுப்பு 2)
8 Grade 2 Grade 3 (வகுப்பு 3)
9 Grade 3 Grade 4 (வகுப்பு 4)
10 Grade 4 Grade 5 (வகுப்பு 5)
11 Grade 5 Grade 6 (வகுப்பு 6)
12 Grade 6 Grade 7 (வகுப்பு 7)
13 Grade 7 Grade 8 (வகுப்பு 8)

Summer Camp Opportunity in the Bay Area this Summer

ITA proudly announces Summer Camp this year!

Offered in Cupertino and Fremont locations.
Jun 19, 2017 or Jun 26, 2017

Registration is open now and ITA students will be given first priority. To register your child login to your account and click on Parent Access ---> Summer Camp registration.

Space is limited. So please register early. For more information please contact summercamp@catamilacademy.org.

International Tamil Academy
International Tamil Academy

A portal for Tamil education
For Tamil Educators, Teachers, Parents and Students
In this portal you can:
  • Share ideas, techniques, and creative ways to teach Tamil through the Blog.
  • Ask the experts any questions you may have on Language Education, and Teaching Tamil using the Forum.
  • Answer others' questions on Tamil teaching.
  • View the training videos.
And more...
Please register today at
www.tamiledu.org